Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

PRIVACYVERKLARING TEN BEHOEVE VAN SOLLICITANTEN

Van der Leij Bouwbedrijven BV, en haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen als ‘Van der Leij’ verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens, omdat u bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten voor Van der Leij verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring geeft Van der Leij Bouwbedrijven u informatie over hoe het uw persoonsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten u in dat kader heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

De contactgegevens van Van der Leij zijn:

Gegevens organisatie

Naam: Van der Leij Bouwbedrijven BV

Bezoekadres: Distelweg 80-B 1031 HH AMSTERDAM

Algemeen telefoonnummer: 020-6323331

Algemeen e-mailadres: info@vdleij.nl

Website: www.vdleij.nl

Doeleinden verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door u aan Van der Leij , of aan een verbonden persoon worden verstrekt via het contactformulier op de website, per post of via een e-mail. Hierbij worden bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt.

Van der Leij kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het leggen en onderhouden van contact;

 • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;

 • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;

 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;

 • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;

 • Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;

 • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids)overeenkomst met u;

 • u toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van Van der Leij

 • u te informeren over ontwikkelingen binnen Van der Leij

 • marketingdoeleinden;

 • ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen;

Van der Leij verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Van der Leij voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Van der Leij contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming

De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien u vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan Van der Leij heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als Van der Leij persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen

In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op uw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als u bijvoorbeeld wenst dat Van der  Leij  met u een arbeidsovereenkomst aangaat, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerder genoemde persoonsgegevens te verwerken.


 Belangenafweging

De verwerking van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van der Leij of van een derde. In dat geval beoordeelt Van der Leij of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Van der Leij uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

Als Van der Leij persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal Van der Leij de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Van der Leij zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Van der Leij verwerkt moeten worden op grond van:

 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of;

 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Van der Leij maakt in de vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of u toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer u deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan Van der Leij besluiten u niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer Van der Leij uiteindelijk besluit met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kan Van der Leij u eveneens verplichten aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen

Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen uw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd. Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Van der Leij, dan bewaart Van der Leij uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen de vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere ontvangers worden verstrekt

Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

- het recht op inzage en kopie;

- het recht op rectificatie;

- het recht op beperking van de verwerking;

- het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;

- het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

- het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Van der Leij niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 oktober 2018 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op deze website bekend gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.